การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 9/2559

Agenda-NBC-9-59

จับตาวาระ

ช่อง Voice TV, การปรับเปลี่ยนที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ่ม A2, โครงข่ายการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล,เปลี่ยนความถี่วิทยุใช้งานสำหรับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จังหวัดสตูล, รายงานผลการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี เดือน ธ.ค. 2557 – เดือน เม.ย. 2558, แนวทางการประมาณมูลค่าหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี, โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก, ถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประจำปี 2559, การพิจารณาให้มีคำสั่งทางปกครองระงับการออกอากาศโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผิดกฎหมายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถี่ 98.75 MHz(สังกัดกองทัพบก)