การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 8/2559

Agenda-NBC-8-59

จับตาวาระ

ทรูวิชั่นส์ไม่เรียงเลขช่อง, ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งมาตรา 73 และมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551, กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีโทรทัศน์ช่อง 11), กองทัพบก(สถานีโทรทัศน์ช่อง 5), บริษัท อสมท จำกัด มหาชน(สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9), การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย, การโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด, การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ของ บ.ซีทีเอช เคเบิล จำกัด,การติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ตามแผนการขยายโทรทัศน์ ณ วันที่ 1 ก.พ. 59