การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 7/2559

-------------------------7.59-23.3.59