การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 6/2559

ความเห็นต่าง

สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง, บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMMZ, ความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต่อผลสำรวจรายการโทรทัศน์ช่อง เด็ก เยาวชน และครอบครัวหลังออกอากาศ (Post rate), The Daily Dose ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ Voice TV, การกำกับดูแลตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551