การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษครั้งที่ 8/2558