การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษครั้งที่ 7/2558