การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษครั้งที่ 6/2558