การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 34/2558

----------------------------------.-34.58