การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 39/2558

AgendaNBC39-58

จับตาวาระ

ทรูฟ้องเพิกถอนประกาศเรียงช่อง, ผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อกำหนดคำนิยามประเภทรายการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค), ผลการรับฟังความเห็นและรายงานผลความคืบหน้าการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ, ข้อเสนอวิธีการคำนวณสัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(รวมถึงผ่านแพลตฟอร์ม เคเบิ้ล และดาวเทียม(Must Carry)) และการแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล, การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภค

ความเห็นต่าง

-