การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2558

---------.--------------------------------------------------------------------------------------.-------