การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 16/2558

-------------------------------------.-16.58-------------------------------