การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 14/2558

----------------------------------.-14.58-------------------