การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 14/2558

AgendaNBC14-58

ความเห็นต่าง

ทบทวนมติ กสท.ครั้งที่ 11/2558 ระเบียบวาระที่ 4.29, คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ 10 เม.ย. 58 ถึงวันที่ 24 เม.ย.58 , อนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 11 สถานี, อนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม จำนวน 10 ราย 23 ช่องรายการ, ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นขออนุญาตใหม่ กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ, พีซ ทีวี