การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2558

----------------------------------.6-2558

ความเห็นต่าง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ, เรื่องร้องเรียนกรณีถูกคิดค่าบริการผิดพลาดของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่, เรื่องร้องเรียนกรณีถูกคิดค่าบริการข้อความสั้นโดยที่ไม่ได้สมัคร, เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม, พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งกรณีมีคำสั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย, พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวย, การตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาย