การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2558

NBC3-58

จับตาวาระ

เพิ่มแนวทางแก้กฎ MUST HAVE, เตรียมตอบหนังสือทรูวิชั่นส์ และดาวเทียม กรณีออกร่างประกาศเรียงลำดับเลขช่อง, สถานีวิทยุ1 ปณ., ข้อเสนอแนะกรณีปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี, ผู้รับใบอนุญาตขอจ่ายค่าธรรมเนียม ปี 56 เกินระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด, พิจารณายกเว้นค่าเบี้ยปรับต่างๆ, วาระการขอลด/งด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี, ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามที่ผู้ประกอบการบางรายได้ยื่นหนังสือขอมา การเตรียมพิจารณาทบทวนแนวทางการเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีผู้ได้รับอนุญาตฯ มิได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา, การแต่งคณะทำงานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์