การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2557

---------1-2557

ความเห็นต่าง

ขอรับการจัดสรรเลขหมายพิเศษ 4 หลัก ของ 13 หน่วยงาน, การขอรับการจัดสรรเลขหมายพิเศษ 4 หลักของห้าหน่วยงาน, ทรูมูฟขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม, ปรับปรุงกำหนดเวลาเริ่มให้บริการผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการและการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง, สัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างทรูมูฟกับทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น, สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไข ระหว่างดีแทคกับทรู, สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบ.ทรูยูนิเวอร์แชล กับ บ.บริษัททรูมูฟ, บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอให้กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า, ขยายเวลาเปิดให้บริการและขอยกเลิกให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ Non Facilities Based MVNO, ส่งมอบงานการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO), ขอยุติการให้บริการ PCT, ร่างประกาศเรื่องนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมฯ และ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดฯ