การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2558

---------.2-2558