การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2555

------------------------_655