การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นัดพิเศษ ครั้งที่ 4/2562

1) การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินกิจกรรม 30 ปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา และสนับสนุนโครงการตามรอยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ใจอาสา NBTC Young Smart ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และ 2) การพิจารณางบประมาณรายจ่าย เพื่จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปี 2563 เพิ่มเติม