การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นัดพิเศษ ครั้งที่ 9/2561

การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ การอนุมัติรวมดำเนินการโครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุและอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่กองทัพบก