จับตาวาระ กทค. ครั้งที่ 20/2559

ประชุม กทค. วันพรุ่งนี้ (7 ก.ย. 2559) ประธาน กทค. นัดถกกรณีสำนักงาน กสทช. ยื่นฟ้อง บจ. ทรู มูฟ ต่อศาลปกครองกลาง เหตุไม่ชำระเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านคลื่นย่าน 1800 MHz ในช่วงประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (ประกาศมาตรการเยียวยาฯ) งวดที่ 1 จำนวนประมาณ 1,069.98 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระหนี้

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ในการประชุม กทค. ครั้งที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะขอถอนฟ้องโดยอ้างว่าจะได้รวบยอดให้บริษัทจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว ตั้งแต่เริ่มใช้ประกาศมาตรการเยียวยากระทั่งสิ้นสุดการให้บริการ อย่างไรก็ดี มีประเด็นว่าหากมีการถอนฟ้องการเรียกชำระเงินงวดที่ 1 ก็จะส่งผลให้บริษัทไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระหนี้ อีกทั้งทำให้กระบวนการนำส่งรายได้แผ่นดินล่าช้าออกไปอีก

อนึ่ง ผลการตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินทั้งหมดภายใต้ประกาศมาตรการเยียวยาคลื่น 1800 MHz ของคณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้ฯ ไม่รวมค่าใช้โครงข่ายของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สรุปตัวเลขว่า บจ. ทรู มูฟ ต้องนำส่งรายได้ 13,989.24 ล้านบาท และ บจ. ดิจิตอล โฟน ต้องนำส่งรายได้ 879.59 ล้านบาท