เสนอชื่อเข้าเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล, ร่างประกาศ เรื่องการอุทธรณ์และวินิจฉัยอุทธรณ์, อนุมัติงบดิจิตอลทีวี, ค่าตอบแทนอนุกรรมการ