คิดค่าบริการเป็นวินาที, ร่างพรบ.ชุดดิจิทัล, ร่างพรบ.กสทช., โครงการคูปองเพื่อการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอล

วาระกสทช.นัดแรก : ลุ้นการคิดค่าบริการเป็นวินาทีนำกลับมาบรรจุในร่างประกาศฯ
ประวิทย์ – สุภิญญา เสนอ ประธาน บรรจุวาระพรบ.ดิจิทัลเข้าพิจารณาในที่ประชุม
 

วันนี้(20 ม.ค. 58) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 21 ม.ค. 58) ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่แรก ประจำปี 2558 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. … ซึ่งร่างประกาศฉบับนี้เป็นร่างที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้โภคด้านโทรคมนาคม เสนอให้มีการนำเรื่องการคิดค่าบริการเป็นวินาทีใส่เข้ามาด้วย ในการยกร่างต่อๆมาจนถึงฉบับล่าสุด ซึ่ง กสทช. สามารถนำเรื่องการคิดค่าบริการเป็นวินาทีมาบรรจุในร่างประกาศฉบับนี้ได้ ก่อนนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ผู้บริโภคด้วย

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ตน และนายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ได้ทำหนังสือเรียนถึง ประธาน กสทช. เรื่อง ขอให้บรรจุเรื่องการแก้ไข พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และร่างกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 10 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. . ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. . ร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. . ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กำหนดให้มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นวาระการประชุม กสทช.ด้วย เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับร่างกฎหมายเหล่านี้ อย่างน้อยเพื่อทราบและเตรียมรับสถานการณ์ ตลอดจนเพื่อรวบรวมความคิดเห็น กสทช. สำหรับนำส่งอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขร่าง พรบ.เหล่านี้ต่อไป

ส่วนวาระอื่นๆ อาทิเช่น โครงการคูปองเพื่อการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอล และวาระอื่นน่าสนใจ