จับตาวาระ กสทช. ทบทวนการแต่งตั้งอนุกรรมการใหม่, รายงานซุปเปอร์บอร์ดปี 57, และ ร่างประกาศประมูลเลขสวย

จับตาวาระ กสทช. ทบทวนการแต่งตั้งอนุกรรมการใหม่

รายงานซุปเปอร์บอร์ดปี 57 และ ร่างประกาศประมูลเลขสวย

วันนี้(7 เม.ย. 58) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 8 เม.ย.) มีการประชุมบอร์ด กสทช. นัดพิเศษครั้งที่ 2/2558 โดยมีวาระน่าจับตาได้แก่  วาระพิจารณาคณะทำงานเตรียมการจัดทำโครงสร้างของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2557 วาระการทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสำนักงาน กสทช.  พร้อมกันนี้มีการเสนอวาระรายงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2557 ของซุปเปอร์บอร์ด หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  และวาระการพิจารณาโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

นอกจากนี้ ในที่ประชุม เตรียมพิจารณาร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ซึ่ง นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า โดยหลักการแล้วเห็นด้วยกับการนำเลขหมายโทรคมนาคมที่มีลักษณะเป็นเลขสวยออกประมูล เพียงแต่การนำหมายเลขไปเปิดให้บริการ ต้องให้สิทธิผู้ชนะประมูลเลขหมายสามารถไปเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการรายใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบริการกับผู้ให้บริการรายที่ได้รับการจัดสรรเลขหมายนั้นไปก่อน เสมือนเป็นการโอนย้ายเครือข่ายให้ผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เพราะถ้าหากกำหนดให้ผู้ชนะประมูลเลขหมายต้องเปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการรายที่ได้รับการจัดสรรไปก่อน แล้วค่อยใช้สิทธิโอนย้ายเครือข่ายในภายหลัง ก็อาจจะกลายเป็นภาระที่ต้องมีพันธะผูกพันกับผู้ให้บริการรายที่ตนไม่ต้องการใช้บริการ ดังที่ปรากฏข้อเท็จจริงในปัจจุบันว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายมีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้บริการต้องอยู่ในเครือข่ายให้ครบ 90 วัน จึงจะสามารถโอนย้ายเลขหมายออกจากเครือข่ายได้ ดังนั้นในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูล จึงควรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชนะประมูลหรือผู้ใช้บริการตั้งแต่ต้น

สำหรับประเด็นที่มีการถกเถียงในชั้นที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ว่าเลขหมายใดเข้าข่ายเลขหมายสวย กสทช. ประวิทย์ เห็นว่า ควรมีการพยายามจำแนกประเภทของเลขสวยให้ได้มากที่สุด แล้วนำเลขหมายทุกประเภทไปทดลองประมูล เพื่อให้ตลาดเป็นฝ่ายตัดสิน ซึ่งจะทำให้ทราบแนวทางการนำเลขสวยออกประมูลต่อไป เพราะถ้าคัดเฉพาะเลขหมายที่มั่นใจว่าเป็นเลขสวยจริงๆ ออกประมูล หากประเมินผิดพลาด ก็เท่ากับทำให้เสียโอกาสที่จะนำเลขสวยบางส่วนออกประมูลด้วย เนื่องจากถูกตัดทิ้งตั้งแต่ต้น..