ร่างประมูลคลื่น 900, อนุมัติงบ, ร่างประมวลจริยธรรมบอร์ด

ชวนจับตาบอร์ดใหญ่ชงวาระร่างประมูลคลื่น 900 พบบางประเด็นน่ากังวล และอนุมัติงบที่น่าสนใจหลายวาระ  พร้อมร่างประมวลจริยธรรมบอร์ดจ่อคิวมาให้พิจารณาอีกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 5/2557 ในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค.57) มีวาระสำคัญที่อยากให้ประชาชนติดตามจับตา คือ เรื่อง ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 897.5-915.0 MHz. / 942.5- 960.0 MHz. พ.ศ. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่านความถี่ 895-915 / 940-960 MHz. การอนุมัติงบประมาณหลายวาระ รวมทั้งร่างประมวลจริยธรรมบอร์ดที่ส่งเข้ามาเพื่อให้บอร์ดถกต่ออีกรอบ

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. กล่าวว่า “โดยส่วนตัวอยากให้การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz. มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ รวมทั้งรัฐได้ประโยชน์จากรายได้ที่มาจากการประมูลครั้งนี้ ทั้งรูปแบบการประมูลที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาตรวจสอบได้ การประเมินมูลค่าคลื่นและกำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่พบว่าราคาประเมินมูลค่าคลื่นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิค และประเทศที่มีสภาพทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทยแล้วราคาประเมินมูลค่าคลื่นของเราต่ำเกินไป จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์ หากบอร์ดพิจารณาเรื่องนี้แล้วจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งจะมีการเผยแพร่เชิญชวนทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันให้ข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศทั้ง 2 ข้างต้นด้วย”

นอกจากนี้ยังมีวาระที่ให้พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเตรียมการและการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 900 , การขออนุมัติงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศให้กับอดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) , ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีหลายวาระที่ต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณ ดังนั้นจะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบเพราะเป็นเรื่องที่สังคมเฝ้าจับตาการใช้งบประมาณของ กสทช. มาโดยตลอด ว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่

นอกจากนี้ วาระที่ค้างที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการฯ ถกกันต่ออีก คือ “ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.” เสนอโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. ซึ่งนางสาวสุภิญญา และนายประวิทย์ สองกสทช.ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ยังคงยืนยันคัดค้านร่างประกาศ ที่มีบางถ้อยคำจงใจส่อเจตนาจะปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของกรรมการที่มีความเห็นต่าง และกรรมการเสียงข้างมากมีสิทธิตรวจสอบจริยธรรมกรรมการเสียงข้างน้อยได้

ส่วนวาระอื่นๆ ของฝั่งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และร่างประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาจากบอร์ดในวันพรุ่งนี้แล้วจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเช่นกัน ซึ่งร่างประกาศทั้งสองส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงขอให้จับตาผลการประชุมของ กสทช. พรุ่งนี้อย่างใกล้ชิด เพราะมีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับทั้งประชาชนผู้บริโภค และผู้ประกอบการ…