พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันที่ 22 มิถุนายน 2560

59