เปิดรายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2015 WRC-15

WRC-15

รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. 2015
The World Radiocommunication Conference 2015
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเวอร์แลนด์

ช่วงระหว่างวันที่ 23 – 27 พ.ย. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.2015 (World Radiocommunication Conference 2015 หรือ WRC-15) จัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ทุก 3 – 4 ปี ระหว่างวันที่ 2 – 27 พ.ย. 58 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulations) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำกับดูแลใช้คลื่นความถี่สำหรับทุกกิจการ และวงโคจรดาวเทียม (ทั้งที่เป็นดาวเทียมประจำที่และไม่ประจำที่) การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับวิทยุในแต่ละครั้งจะต้องเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากการประชุม WRC ครั้งก่อนหน้าประกอบด้วย

อ่านรายงานสรุปผลการประชุม WRC-15 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบรอดแคส

----------------------------------------------WRC-15--------------------------------------------------------------broadcast-edit

 

อ่าน/ดาวน์โหลดสรุปผลการประชุม WRC-15

----------------------------------------------------WRC-15

 

----------------------------------------------WRC-15

 

ขอบคุณที่มาข้อมูลจากเวบไซต์สำนักงาน กสทช.
สำนักบริหารคลื่นความถี่(คภ)
สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส)