ประกาศเรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ มีผลบังคับใช้แล้ว

ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยลงประกาศในราชกิจนุเบกษา วันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งประกาศฉบับนี้ออกตามบทบัญญัติ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 วรรคสอง ที่ได้กำหนดห้ามผู้ประกอบกิจการดำเนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด

10