ม. 44 ระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็น กสทช.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2559 เรื่อง ระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สาระสำคัญเป็นเรื่องการระงับการคัดเลือกและการสรรหากรรมการ กสทช. แทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้ กสทช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่จนกว่าร่าง พ.ร.บ. กสทช. ฉบับใหม่ จะผ่านสนช. และบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยคำสั่งฉบับนี้ให้เหตุผลว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐและไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองและซ้ำซ้อนทางด้านงบประมาณ

ncpo-head-order75-2559