ดาวน์โหลดเอกสารประกอบเวที NBTC Public Forum ครั้งที่ 3/2560 “สื่อดิจิทัลกับเด็กและเยาวชนไทย”

สื่อนำเสนอของวิทยากรประกอบเวทีเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ 3/2560 “สื่อดิจิทัลกับเด็กและเยาวชนไทย”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

เสวนาแนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากธุรกิจดิจิทัล
ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช ตัวแทนเครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย
รศ. คณาธิป ทองระวีวงศ์ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พญ. วิมลรัตน์ วันเพ็ญ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อ
นางสาวพีชนา เลิศฤทธิ์เดชา ตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการประชุม THE 2016 UN ECOSOC YOUTH FORUM
ดำเนินรายการโดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย (ครูเคท)

รศ. คณาธิป ทองระวีวงศ์ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Download (PDF, 182KB)

นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อ

Download (PDF, 8.6MB)

ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช ตัวแทนเครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย

Download (PDF, 3.69MB)

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

Download (PDF, 2.41MB)