ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz

บทความเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz” ของ กสทช.ประวิทย์ฯ
ตีพิมพ์บนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม 2561