พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันที่ 22 มิถุนายน 2560

[gview file=”http://nbtcrights.com/wp-content/uploads/2017/06/59.pdf”]